اطلاعات لحظه‌ای: 1400/02/26
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,113 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,050 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/26
کل خالص ارزش دارائی ها 975,797,720,313 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,050 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,050 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,113 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 97,100,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1399/11/07

مدیر صندوق:

سبدگردان كوروش

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

بازارگردان:

اختصاصي بازارگرداني اكسير سودا

مدیران سرمایه گذاری:

رضا صفي خاني ، عباس حسني، سحر برقرار جهرمي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان